keresés


ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
ügyfeleink részére

A Salgó Vagyon Kft. (székhelye: 3104 Salgótarján, Park út 12., Cg.: 12-09-001893, adószáma: 11202749-2-12, telefon: +3632/700-108, web: www.svagyon.hu, képviseli: Méhes András ügyvezető, a továbbiakban: Salgó Vagyon Kft.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen TÁJÉKOZTATÓ tartalmát.

A Salgó Vagyon Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Ön személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

A Salgó Vagyon Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Salgó Vagyon Kft. személyes és telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

I. Fogalmak (GDPR-ban foglaltakkal egyezően)

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

 1. 1. Az adatkezelés célja: A Salgó Vagyon Kft. ügyfeleinek és partnereinek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a távhő közszolgáltatási és egyéb szerződéses jogviszonyok figyelemmel kísérése, nyilvántartása, megkeresések kezelése, szükség esetén a követelés behajtása érdekében jogi eljárások kezdeményezése
 2. 2. Az adatkezelés jogalapja:

-          a távhőszolgáltatási tevékenység tekintetében kötelező adatkezelés jogszabály alapján:

 • a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) rendelete
 • a telefonos ügyfélszolgálat tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.§ (3) bekezdése

-          önkormányzati vagyonkezelés (lakás és nem lakás célú ingatlanok bérbeadása, haszonbér, földbér, ingatlan üzemeltetés) tekintetében kötelező adatkezelés jogszabály alapján

 • a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről, az 1993. évi LXXXVIII. törvény a lakások és helyisége bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, a Salgótarján Város Önkormányzata Képviselő Testületének 36/1993.(XII.20.) sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról

- egyéb szerződéses jogviszonyban szerződéses kötelezettség alapján

 1. 3. A személyes adatok köre:

-          a távhőszolgáltatási tevékenység tekintetében a természetes személy vezetékneve, keresztneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, vevőazonosítója; a felhasználási helyre, fogyasztásra, számlázásra és díjfizetésre vonatkozó adatok;

-          önkormányzati bérlakások és egyéb ingatlanok kezelése tekintetében a természetes személy bérlő vezetékneve, keresztneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, vevőazonosítója, az ingatlan címe, egyéb jellemzői, a közszolgáltatási mérőórák adatai, a bérleti jogviszony adatai (időtartama, bérlőkijelölés adatai), számlázásra, díjfizetésre vonatkozó adatok; a lakásbérlemények tekintetében a bérlővel együtt költöző személyek neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme;

-          a kapcsolattartás érdekében levelezési, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím

-          egyéb szerződéses jogviszonyban: a fentieken túl a szerződés teljesítése érdekében adószám, társadalombiztosítási jel, bankszámlaszám;

 1. 4. Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony fennállásának időtartamára, a szerződés hatályba lépésétől annak megszűnéséig, illetőleg esetlegesen a megszűnést követően a követelés, jogi igény érvényesítése érdekében a Ptk. szerinti elévülési ideig (5 év). Fogyasztóvédelmi, munkaügyi, számviteli, adózási jogszabályok figyelembe vételével az ott előírt őrzési kötelezettség időtartama.
  1. 5. Az érintett jogai

A Salgó Vagyon Kft. amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti, a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a)      az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)      a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c)       ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg*: az érintett személyes adatainak köre.

*a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.§ g) pontja alapján felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége [a társasház, a lakásszövetkezet, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közös tulajdon esetén a tulajdonostársak].

Az említett információk mellett a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk Önt:

a)      a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)      azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról;

c)       az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)      a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)      arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Ön kérésére a Salgó Vagyon Kft. tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az Ön kérésére a Salgó Vagyon Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Ön kérésére a Salgó Vagyon Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Az Ön kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha Ön kéri, a Salgó Vagyon Kft. tájékoztatja Önt a címzettekről.

Ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, jogszabályon vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, a Salgó Vagyon Kft. az Ön kérésére, az Önre vonatkozó és Ön által közölt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsátja, illetőleg egy másik adatkezelőnek továbbítja anélkül, hogy ezt akadályozná.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Salgó Vagyon Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és önrendelkezési szabadságára nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről.

III. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A Salgó Vagyon Kft. számítástechnikai rendszerei, nyilvántartásai és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a szerverén találhatók meg.

A Salgó Vagyon Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

A Salgó Vagyon Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendően a Salgó Vagyon Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

A Salgó Vagyon Kft. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogszabályi kötelezettségből fakadóan, vagy ha ahhoz az érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult.

IV. Kamerás megfigyelés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Salgó Vagyon Kft. Salgótarján, Munkásotthon tér 1. sz. alatti telephelyén kamerás megfigyelő rendszer működik.

Az adatkezelés célja: az irodaház, illetve az ahhoz tartozó parkoló kamerás megfigyelése az élet és a testi épség, valamint a vagyonvédelem biztosítása céljából. Az adatkezelés jogalapja az érintettnek – a megfigyelt területre való belépéssel kifejezett – hozzájárulása, valamint a Salgó Vagyon Kft. mint üzemeltető azon jogos érdeke, hogy az irodaházba belépő személyek tevékenységét – vagyon- és személyvédelmi megfontolásokból – figyelemmel kísérje, esetleges jogsértő tevékenységüket bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítani tudja.

A kezelt adatok köre: az érintett képmása

A rögzített adatok tekintetében a Salgó Vagyon Kft. (cégadatok a tájékoztató elején) feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói üzemeltetik a kamerákat, és rendelkeznek hozzáféréssel a rögzített felvételekhez. Társaságunk e tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével – nem továbbítja.

Az adatok rögzítése a Salgó Vagyon Kft. által üzemben tartott informatikai eszközökön, jelszóvédett hozzáférésű, csak a Salgó Vagyon Kft. feladatkörrel rendelkező munkavállalója által hozzáférhető felületen történik.

Az adatkezelés időtartama: a felvételeket általában a rögzítés időpontját követő harmadik munkanap végéig kezeljük. Amennyiben ezen időtartam alatt akár a felvételek ellenőrzése során, akár más forrásból a Salgó Vagyon Kft. olyan bűncselekményről, szabálysértésről vagy egyéb jogsértésről szerez tudomást, amelyek bizonyítására a kamerafelvétel alkalmas, akkor a felvételt mindaddig kezeljük, amíg

a) a jogsértés megállapításával kapcsolatos bírósági vagy hatósági eljárás jogerősen le nem zárult, vagy

b) az arra jogosult nem nyilatkozott arról, hogy az ügyben bírósági vagy hatósági eljárást nem kezdeményez.

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben a Salgó Vagyon Kft. az Önről készült felvételt - ha az bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés bizonyítására nem alkalmas, vagy a bizonyításhoz az érintettről készült felvétel felismerhetősége nem szükséges - törli, illetve a felvételt felismerhetetlenné teszi. Ha a felvétel a bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés bizonyítására alkalmas, és ahhoz az Önről készült felvétel szükséges, úgy a felvételt a fentiekben meghatározott ideig Társaságunk változatlan formában kezeli tovább.

V. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáskérés, ügyintézés, adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszok:

Ön tájékoztatást kérhet Társaságunktól arról, hogy mely személyes adatait és milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az adatokról, illetve elkészült felvételekről. A kérést ingyenesen teljesítjük - éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően.

Erre irányuló igény esetén, kérjük, hogy azt Ügyfélszolgálati irodánkban (3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.) ügyfélfogadási időben, telefonon ügyfélfogadási időben a +36-32/700-108, vagy 511-165, 511-166, illetőleg 521-360 telefonszámokon, vagy az ugyfelszolg@svagyon.hu levelezési címen jelezze.

Társaságunk adatvédelmi tisztviselője: Dr. Zvara Ágnes e-mail: dpo@svagyon.hu

Tájékoztatjuk, hogy Ön a személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Balassagyarmati Törvényszékhez (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2., levelezési cím: 2661 Balassagyarmat, Pf. 59) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +361/391-1400, Fax: +361/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

VI. Egyéb

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk az átvett személyes adatokat nem ellenőrzi. Azok valódiságáért, megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Salgó Vagyon Kft. jogszabályi felhatalmazás alapján mérlegelés nélkül továbbítja az adatokat az őt megkereső nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más hatóságok, szervek felé.

VII. Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező adatkezelés alapján a személyes adatokról való információ-adásra, törlésre, helyesbítésre legfeljebb 25 nap áll Társaságunk rendelkezésére. Amennyiben az Ön ilyen igényét nem teljesítjük, 25 napon belül írásban közöljük az elutasítás indokait. Amennyiben Ön a hozzájárulásán alapuló adatkezelés során a hozzájárulását visszavonja, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törli az adatokat.

Salgó Vagyon Kft.

 

 


Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3104 Salgótarján,Park út 12.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Fax: +36-32-521-350
Vagyonkezelés
Cím: 3104 Salgótarján, Park út 12.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-165, +36-32-511-166
  +36-32-314-843
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
SALGÓ VAGYON KFT. H-3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 12. Tel.: +36 (32) 700-108 Fax: +36 (32) 521-350 / Ł